โครงการประหยัดพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ร่วมพลังกันลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน โดยนักเรียนระดับประถมและคุณครูช่วยกันทำป้าย และสื่อในรูปแบบต่างๆ รณรงค์ ให้ความรู้แก่นักเรียน สร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า