อบรมครูระดับอนุบาลในหัวข้อหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

อบรมครูระดับอนุบาลในหัวข้อหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็ก 3-6 ปี โดย ดร. ฉันทนา จันทร์บรรจง และ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศ ธิติกาญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู ในการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล ระดมความคิดเพื่อนำผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนำมาใช้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนักเรียน