หลักสูตรระดับเนอสเซอรี่

วิสัยทัศน์

สถานรับเลี้ยงเด็กมาลาเบี่ยง จะมุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีร่างกายเจริญเติบโตมีสุขนิสัย  และสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม คิดแก้ปัญหา และใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามวัย มีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ ช่วยเหลือตนเอง  และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทยมีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามวัย  มีความพร้อมที่จะเรียนต่อชั้นอนุบาลศึกษา โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน

เอกลักษณ์

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสุข ร่าเริง ยิ้มแย้ม แจ่มใส
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจริยธรรมโดยผ่านการอบรมเลี้ยงดูแบบวิถีพุทธ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้ภาษา วาจาไพเราะ อ่อนหวาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์

แนวคิดหลักของสาระการเรียนรู้

1.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  เด็กได้รู้จักชื่อของตนเอง เริ่มต้นจาก ชื่อเล่น ได้รู้จัก รูปร่าง  หน้าตาและชื่อเรียกส่วนต่างๆของร่างกาย

2.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เด็กรู้จักชื่อของพ่อแม่พี่น้องและบุคคลต่างๆในครอบครัว ตลอดจนมีโอกาสได้พบปะ พูดคุย  รวมทั้งมีปฎิสัมพันธ์กับผู้คนในครอบครัว ชุมชนและสังคม วัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน

3.ธรรมชาติรอบตัว เด็กรู้จักชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัว รวมทั้งมีการเชื่อมโยงลักษณะและคุณสมบัติอย่างง่ายๆของสิ่งต่างๆในธรรมชาติที่พบเห็นในชีวิตประจำวันจากการชี้แนะและสำรวจ

4.สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก  เด็กๆได้รู้จักชื่อของวัตถุสิ่งของ เครื่องใช้หรือของเล่นที่อยู่รอบตัว  เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด และผิวสัมผัส

1.1

มาตรฐานด้านผู้เรียนระดับก่อนปฐมวัย

1เด็กพัฒนาการด้านร่างกาย  ร่างกายเจริญเติบโตสมวัย  แข็งแรง ประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมือและตา ตามพัฒนาการเด็กตามแต่ละช่วงวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง  รู้จักระมัดระวังภัยต่อตนเองและผู้อื่น

2.เด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม   รู้จักอดทน รอคอย  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส มีความรู้สึกดีต่อตนเองและผู้อื่น  มีความสนใจและร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

3.เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกาของห้องเรียน  มีมารยาท ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นความเป็นไทยและหลักศาสนาที่นับถือ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตามวิธีของประประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4.เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  เด็กมีทักษะ ด้านความคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนกและการเปรียบเทียบ จำนวน เวลา มิติสัมพันธ์   มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง ธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัว  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  มีความความสามารถในการอ่านได้เหมาะสมตามวัย

3