หลักสูตรระดับอนุบาล

ปรัชญา

“ สร้างสรรค์ เรียนดี มีจรรยา มุ่งพัฒนาสังคม”

เอกลักษณ์

สิ่งแวดล้อมเด่น เน้นการเรียนรู้ คู่ความเป็นไทย

อัตลักษณ์

มารยาทงาม มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานด้านผู้เรียนระดับอนุบาล

พัฒนาการด้านร่างกาย
น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน มีพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มั่นใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักษาสิ่งแวดล้อม


พัฒนาการด้านสังคม
มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน, เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้, ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ


พัฒนาการด้านสติปัญญา
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว มีการซักถามตอบโต้ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้, มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก (3 – 6 ปี) เพื่อพัฒนาการและเตรียมพื้นฐานความพร้อมสำหรับดนตรี

หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก เป็นหลักสูตรที่นำแนวคิดและแนวทางการเรียนการสอนของนักวิชาการทางดนตรี 3 ท่าน ได้แก่ ดาลโครซ ( Dalcroze ) คาร์ล ออร์ฟ ( Carl Orff )  และโซตาน โคดาย ( Zoltan  Kodaly ) นำมาผสมผสานและออกแบบจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 3-6 ปี  โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด็กได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรีในเรื่องของจังหวะ พื้นฐานการอ่านโน้ตและเขียนโน้ต ทักษะการฟัง และการร้อง ฝึกการแยกประสาทสัมผัสต่างๆของร่างกาย โดยผ่านกิจกรรมการเล่น การร้องเพลง และการเคลื่อนไหว รูปแบบของการเรียนหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนแบบเรียนกลุ่ม ซึ่งกิจกรรมในห้องเรียนจะถูกออกแบบขึ้นมาให้เพื่อให้เข้ากับพัฒนาการของเด็กในวัย 3-6 ปีโดยเฉพาะ จึงทำให้เด็กรู้สึกสนุนสนานและเกิดความสุขในการเรียน  เกิดการรับรู้สุนทรียศาสตร์ของดนตรี พร้อมกับเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของเด็ก

โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

World – Class Standard Kindergarten Under the Sufficiency Economy Principles Project

เป็นหลักสูตรที่มีระบบพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้  มีสภาพแวดล้อม หลักสูตร และการจักการเรียนรู้ที่เอื้อต่อผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และสามารถก้าวไกลในระดับนานาชาติ โดยพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องปฏิญญาการจัดการศึกษาของ UNESCO ว่าด้วย Phillars of Learning ทั้ง 4 ด้าน คือ Learn to know , Learn to do , Learn to be and Learn to live together และได้นำพาโรงเรียนให้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล