หลักสูตรระดับประถมศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กรอบหลักสูตรท้องถิ่น  และผลการสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง   ตอบสนองกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 และนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง  พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง 2558)  ใช้กับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีจุดเน้น คือ ผู้เรียนเป็นสำคัญ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  และสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีพร้อม มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง รักการเรียนรู้   แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  มีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  วิทยา-ศาสตร์  ภาษาอังกฤษ   และเทคโนโลยี มีศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ  มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

โรงเรียนมุ่งพัฒนาสัมฤทธิผลของผู้เรียน โดยจัดให้มีการสอนเสริมให้มีทักษะในด้านต่างๆ ส่งผลให้มีผลการสอบระดับชาติอยู่ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรม/โครงการสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพให้สูงขึ้น และส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เช่น

  • โล่เกียรติคุณเด็ก และเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560
    ด้านวิชาการ
  • เหรียญรางวัลจากการแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จัดโดย  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • เหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ
  • เหรียญรางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงแชมป์ประเทศไทย
  • เหรียญทองจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  เป็นต้น
หลักสูตร My First English Adventure

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนได้นำหลักสูตร “My First English Adventure”  (MFEA) ที่สร้างขึ้นโดย ดร.ยาเอล เบจาราโน (Dr.Yael Bejarano) นักการศึกษาชาวอิสราเอล มาใช้ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลักสูตรนี้อยู่ในโครงการ   My First English Adventure Pilot School in Thailand ของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อช่วยให้เด็กที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ  ได้เรียนรู้และใช้งานภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นเพื่อการสื่อสาร  โดยยึดทฤษฎีการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Natural Approach) สอนผ่านเรื่องเล่าและนิทาน (Story-Based Learning)   เพลง เกม การแสดงบทบาทสมมติ และสื่อต่างๆ  ที่หลากหลาย มีคำศัพท์ ไวยากรณ์ เนื้อหา  ที่เหมาะสมตามวัยและเกี่ยวพันเป็นวงรอบขึ้นไปเรื่อยๆ   ให้โอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงอย่างถูกต้อง บ่อยครั้ง และเป็นอัตโนมัติ    โดยไม่เน้นการท่องจำคำศัพท์แบบแยกส่วน  ทั้งนี้  ครูผู้สอนทั้งครูต่างชาติและครูไทย   ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมวิธีสอนของ MFEA อย่างเข้มข้น  จะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผลสูงสุด

แนวการสอนตามหลักสูตร MFEA สอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจต์ (Piaget)  เรื่องการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  และทฤษฎีของไวกอตสกี้ (Vygotsky) ซึ่งเน้นบทบาทพื้นฐานของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในการพัฒนาสติปัญญา และการเรียนรู้ตามลำดับขั้น ตามทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner) ที่เชื่อว่า “ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาสติปัญญา”  ดังนั้น   นักเรียนของเราจึงเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีทักษะสูงทั้งด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน รักที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และมีความเข้าใจในเนื้อหาของภาษาอังกฤษที่ได้เรียน เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    จึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่คาดหวัง  ได้ทุกคน

การสอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สำคัญอีกภาษาหนึ่ง นอกจากภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดในโลกอีกภาษาหนึ่ง จึงมีบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ  (MOU)  ด้านการเรียนการสอนภาษาจีน กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ( Office  of  Chinese  Language Council International : TOCLCI หรือ HANBAN : ฮั่นปั้น)  ซึ่งให้การสนับสนุนส่งครูอาสาสมัครชาวจีน มาสอนภาษาจีนในโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง  ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2555  โดยนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้เรียนกับครูจีนเจ้าของภาษา สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  รวมปีละ  40 ชั่วโมง