พันธกิจ

พันธกิจโรงเรียน
  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างวิจารณญาณ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
  4. ส่งเสริม และพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างหลากหลายเหมาะสม และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
  6. ส่งเสริมให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
  7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
  8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปในศตวรรษที่ 21