โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ