ปรัชญา วิสัยทัศน์

ปรัชญาโรงเรียน

“สร้างสรรค์ เรียนดี มีจรรยา มุ่งพัฒนาสังคม”

สร้างสรรค์          หมายถึง ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างสิ่งแปลกใหม่ ค้นคว้า คิดประดิษฐ์งานด้านต่างๆ

เรียนดี                หมายถึง ศึกษาเพื่อให้เจนจัดทำให้เกิดความรู้

มีจรรยา              หมายถึง มีความประพฤติดี  มุ่งให้นักเรียนมีมารยาท งดงาม  พูดจาไพเราะ  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย  ตามครรลองครองธรรม

มุ่งพัฒนาสังคม   หมายถึง มุ่งทำให้สังคมเจริญ นักเรียนต้องมีจิตสำนึกว่าเป็นเยาวชนของชาติมีหน้าที่จะต้องทำนุบำรุงสภาพแวดล้อมสังคมที่เป็นอยู่ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นโยบาย

โรงเรียนได้วางนโยบายในการบริหารเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ไว้ 9 ประการ

 1. ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานกับนักเรียน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุง และพัฒนาแหล่งความรู้ เช่น ห้องสมุด สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
 3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ให้ถึงซึ่งความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู มีความรับผิดชอบ การพึ่งตนเอง และความมีวินัย
 4. ส่งเสริมและพัฒนาในการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และห้องเรียนให้สะอาดสวยงามน่าอยู่ เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
 5. เสริมสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการชุมชน เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมทั้งจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีแต่ยากจน
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์อันเป็นพื้นฐานในการสร้างความคิด และปรับตัวของนักเรียน ให้เข้ากับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
 8. เร่งรัดพัฒนาบุคลากร และแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความสอดคล้องกันในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ด้านความรู้ สุขภาพอนามัย ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
 9. เร่งปรับปรุงคุณภาพสื่อการเรียนการสอน ระบบการนิเทศภายใน เพื่อให้บุคลากร สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น เพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เป้าหมายโรงเรียน
 1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
 7.   สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
 8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 9. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
 10. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21
วิสัยทัศน์โรงเรียน

ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเด็กเก่ง เด็กดี มีความคิด ผลสัมฤทธิ์ก้าวหน้า ศรัทธาความเป็นไทย ครูใส่ใจผู้เรียนเป็นสำคัญ ร่วมประสานชุมชน เพื่อประสิทธิผลสู่สากล