เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวิติโรงเรียน

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง เดิมชื่อ “โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง” ก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ. 2517  โดย นางมณี ศุขโรจน์ และนายอนันต์ ศุขโรจน์  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 246 ถนนมาลาเบี่ยง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดทำการสอนระดับอนุบาล ในปี 2517 โดยมี นายอัศนี ศุขโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางจินดา ศุขโรจน์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ แรกเริ่มกิจการโรงเรียน มีจำนวนนักเรียน  64 คน ครู 3 คน นักการภารโรง 1 คน ห้องเรียน 3 ห้องเรียน ในการดำเนินกิจการโรงเรียนได้พัฒนานักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนต้อง ขยายห้องเรียนเพิ่ม และด้วยความเอาใจใส่ในการเรียนการสอน การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เป็น “โรงเรียนเอกชนดีเด่นระดับอนุบาลขนาดใหญ่ ระดับประเทศ” ในปี พ.ศ. 2533

ปี พ.ศ. 2533
ได้เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 โดยตั้งเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งมีนางจินดา ศุขโรจน์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นายณัชกิตติ์ จันทร์รอด เป็นครูใหญ่ รับนักเรียนทั้งประจำและไป–กลับ มีนักเรียน 335 คน ครู 34 คน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ต่อมาได้รวมโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงและโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง เป็นโรงเรียนเดียวกันโดยใช้ชื่อ “โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง”

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายอนุศิษฎ์  ศุขโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการ นางสาวจินดามณี  ศุขโรจน์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 3,356 คน(4 พฤษภาคม 2560) ครูระดับประถมศึกษา จำนวน 106 คน นักการภารโรง คนขับรถ และยามรักษาความปลอดภัยจ้างโดยบริษัท จำนวน 5 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้รับบุคลากรเข้าใหม่ที่มีวุฒิตามสาขา จำนวน 8 คน โรงเรียนได้รับความมือการจัดการศึกษากับโรงเรียนประสาทวิทยา จังหวัดนนทบุรี โดยได้ทำ MOU เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้นำหลักสูตรภาษาอังกฤษมาใช้หลักสูตร My First English Adventure (MFEA) จากประเทศอิสราเอล มาใช้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีการแลกเปลี่ยนการจัดทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยโดยให้ครูผู้สอนได้นำวิถีบันไดทักษะ 4 ขั้น (โดยให้อ่านออก เขียนได้ และวิถีอ่านคล่อง เขียนคล่อง วิเคราะห์เป็น เน้นนำไปใช้) ไปใช้กับนักเรียนให้สามารถอ่านออก เขียนได้ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพสูงขึ้นและเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูป ในศตวรรษที่ 21