ประกาศจากโรงเรียน

    หยุดการเรียนพิเศษและการใช้สระน้ำ
    วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560